Tekstboks: Gøgsmosens topografi
 
Det lavtliggende moseområde med engdrag, søer og vandløb omgrænses 
mod N og NØ - af en samlet rækkehus- og parcelhusbebyggelse på skrænten i byerne Rønnede (V) og Kongsted (Ø) 
mod S og SØ - af ubebygget landbrugsjord, der afgrænses mod S af en højerebeliggende asfalteret            bivej (Grunderupvej) 
 mod V - af landevejen Vordingborgvej (hovedvej A2)
I det skovklædte, langstrakte højdedrag syd for Grunderupvej ligger Sjællands næsthøjeste punkt, Kobanke (123 m o.h.) og lidt længere sydpå, Tingerup Tykke, hvor Suså har sit udspring. Den unge å løber mod nord ned ca. midt i moseområdet og videre mod vest gennem den vestligste sø - dernæst under Vordingborgvej på sit videre forløb gennem Sjælland. 
Moseområdet strækker sig ca. 1 km i øst-vestlig retning og består af 3 søer samt af enkelte mindre vandhuller. De største søer er bundløse, så man skal passe på.
Den østligste og største sø er Musvitten, der forbindes til søen Tyren af Skallebæk. Det ret store vandhul Sudehullet forbindes af den unge Suså til søen i Vestmosen, hvor der er et gammelt tørveskær med et mindre vandhul. 
Ordbog  (Kilde: Miljøordbog, Storstrøms Amts website)
Eng - (Ferske) enge er ferskvandspåvirkede plantesamfund med ekstensiv udnyttelse i form af græsning eller slåning af naturlige kærsamfund. Vegetationen er lysåben, græs- og urtedomineret og generelt artsrig. Enge er typisk beliggende i å-dale, ved søer og moser, på inddæmmede arealer og hævet havbund. Ved kysterne strandenge (Eng.: Meadow).
Kær - Et kær eller en lavmose er en relativt lysåben mosetype som er påvirket af grundvand eller oversvømmelser. Kæret bliver i modsætning til en anden naturtype, den ferske eng, kun græsset lidt eller slet ikke. Et kær der bliver græsset omdannes til en fersk eng (Eng.: Low-level bog).
Naturbeskyttelsesloven - I § 3 i Naturbeskyttelsesloven kan man læse om den generelle beskyttelse af danske naturtyper. Beskyttelsen omfatter for eksempel ferske enge, overdrev, strandenge, moser, søer, vandhuller og en del vandløb. Beskyttelsen betyder, at man ikke må foretage indgreb og ændringer, der kan ændre de beskyttede områders tilstand. Man kan læse mere om naturbeskyttelsesloven på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside på adressen www.sns.dk.(Eng.: The Protection of Nature Act). 
 Overfladevand - Vandløb, søer og havet samt øvrige områder med frit vandspejl (moser m.v.). Denne definition svarer til miljøbeskyttelseslovens brug af ordet (Eng.: Surface water).
Terrestrisk natur - Naturen på land; naturtyper som heder, overdrev, enge, strandeng, moser, skove mv. (Eng.: Terrestrial nature). 
 
Tørv - Ferskvandsaflejring, der består af delvis omdannet plantemateriale (Eng.: Peat). 
 
Vådområder - Lave områder, ofte engarealer nær vandløb og søer, eller lavvandede søer. (Eng.: Wetland, wetland environment).
 
Se også kortet på informationstavlen                                                             
                                                                                                       God tur! 
Tekstboks: Gøgsmosen - natur for alle
Tekstboks: Topografi og ordbog
Tekstboks: Gøgsmosen er et beskyttet naturområde og omfattet af Naturbeskyttelseslovens §3
Værn om naturen - efterlad kun fodspor
 
Tekstboks:                                                           Gøgsmosegruppen 
                                                          mosegrise@yahoo.dk
Tekst: Annelise Thestrup-Bjørn

INFO-SIDER            Tilbage